Честит 8-ми март – международен ден на жената / Happy 8th March – International Women’s Day

For English scroll down

Европейското младежко движение в България поздравява всички жени на този празник. На този ден по цял свят се отдава специално внимание на постиженията на жените в икономическата, политическата и обществената сфера. За пръв път през 1909 година се събират около 15 000 жени в САЩ, които се борят да получат равни права с тези на мъжете. По-късно през 1913 година в СССР този ден става официален празник, честван на 8-ми март. С течение на времето честванията придобиват все по-широка популярност до момента, в който ООН през 1975 година обявява този празник за международен, а от 1996 година насам всяка година се подбира специфично мото за празника. Първото такова гласи „Celebrating the past, Planning for the Future.“ („Отпразнуване на миналото, планиране на бъдещето.“). През тази 2020 година мотото ще бъде „#EachforEqual“ („#Всеки е равен“). Европейският съюз ясно изразява своя ангажимент към признаване и защита на правата на жените. В чл. 2 и 3 в Договора за ЕС е закрепен принципа за равенство между половете като основна ценност на Съюза. Освен това чл. 23 в Хартата на основните човешки права на ЕС съдържа специфични разпоредби относно този принцип. Важно е да се отбележи, че прикрепената към Договорите Харта има същата юридическа сила като тях. През годините ЕС полага непрекъснати усилия за потвърждаване принципа на равенство между мъжете и жените и гарантиране на неговото спазване чрез множеството резолюции, приети в тази насока.

Източник/Source: Discover Bulgaria

The European Youth Movement in Bulgaria congratulates all women on this holiday. On this day, special attention is paid worldwide to the achievements of women in the economic, political and social sphere. For the first time in 1909, about 15 000 women in the United States gathered to fight for gender equality. Later, in 1913, the USSR became an official holiday celebrated on March 8th. Over time, celebrations have gained increasing popularity by the time the United Nations proclaimed this holiday an international holiday in 1975, and since 1996, a specific motto for the holiday has been selected each year. The first one is “Celebrating the past, Planning for the Future.” This year’s motto is meant to be “#EachforEqual”. The European Union clearly states its commitment to the recognition and protection of women’s rights. Art. 2 and 3 of the EU Treaty enshrine the principle of gender equality as a fundamental value of the Union. Moreover, Art. 23 of the Charter of Fundamental Rights of the EU contains specific provisions on this principle. It is important to note that the Charter annexed to the Treaties has the same legal force as them. Over the years, the EU has made continuous efforts to uphold the principle of equality between men and women and to ensure that it is respected through the many resolutions adopted in this field.